Międzynarodowe Instystycje FinansoweAFRYKAŃSKI BANK ROZWOJU [African Development Bank (ADB)] : Bank z siedzibą w Abidżanie, założony w 1964 roku pod egidą Komisji Gospodarczej ONZ do Spraw Afryki. Udziela kredytów na inwestycje prowadzące do zacieśniania współprac gospodarczej państw afrykańskich w zakresie infrastruktury (telkomunikacja, transport ,itd.).W 1972 r. Bank powołał Afrykański Fundusz Rozwoju (African Development Fund)

ARABSKI BANK ROZWOJU GOSPODARCZEGO AFRYKI [Arab Bank For Economic Development In Africa (ABEDA) : Międzynarodowa instytucja finansowa założona w 1973 roku, z siedzibą w Chartumie, która zajmuje się przepływem kapitału arabskiego do niearabskiej części Afryki, w celu realizacji projektów rozwoju tej części świata. Bank jest agencją finansową Organizacji Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową (Organization Of Arab Petroleum Exporting Countries - OAPEC) rozdzielającą kredyty inwestycyjne afrykańskim krajom najsłabiej rozwiniętym, głównie na cele rozbudowy infrasturktury (drogi, hotele, kanalizacja) oraz na rozwój rolnictwa i energetyki. Instytucja współpracuje z Bankiem Światowym

ARABSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPOŁECZNO - EKONOMICZNEGO [Arab Found Of Economic And Social Development (AFESD)] : Arabski fundusz posiadający siedzibę w Kuwejcie, ustanowiony w 1968 roku

ARABSKI FUNDUSZ WALUTOWY [Arab Monetary Found] : Posidający siedzibę w Abu Dabi, założony w 1977 roku przez Radę do spraw Arabskiej Jedności Gospodarczej (Council For Arab Economic Unity. Jednostką rozrachunku funduszu jest Arabski Dinar Rozliczeniowy (Arab Accounting Dinar)

AZJATYCKA JEDNOSTKA PIENIĘŻNA [Asian Monetary Unit] :Jednostka rozlieczeniowa w Azjatyckim Związku Kliringowym (Asian Clearing Union) posiadająca wartość równą Specjalnym Prawom Ciagnienia (SDR) emitowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

AZJATYCKA JEDNOSTKA PIENIĘŻNA [Asian Currency Unit (ACU) ] : Oddzielna, niezależna jednostka rozliczeniowa , wykorzystywana w Singapurze przez niektóre banki posiadające licencję do zawierania transakcji w depozytach nierezydentów.

AZJATYCKI BANK ROZWOJU [Asian Development Bank (ADB)] : Bank złożony z inicjatyw i pod patronatem Komisji Gospodarczej ONZ dla Azji i Dalekiego Wschodu (UN Economic Commision For Asia And The Far East - ECAFE) w 1966 roku z siedzibą w Manili. Instytucja finansowana przez wysoko rozwinięte kraje członkowskie : Japonię, Niecmy, Nową Zelandię, USA ,Wielką Brytanię, udziela kredytów na inwestycje rozwojowe w zakresie telekomunikacji, irygacji, transportu i inne.

AZJATYCKI ZWIĄZEK KLIRINGOWY [Asian Clearing Union] : Umowa w sprawie rozliczenia i regulowania międzynarodowych należności płatniczych zawarta między Bangladeszem, Birmą, Indiami, Iranem, Nepalem, Pakistanem oraz Sri Lanką. Płatności z tytułu obrotów handlowych pomiędzy Indiami a Nepalem dokonywane są poza tym związkiem. Jednostką rozliczeniową stosowaną w ramach Związku jest Azjatycka Jednostka Pieniężna

BAŁTYCKA GIEŁDA HANDLU I TANSPORTU MORSKIEGO [Baltic Mercantile And Shiping Exchange] : Giełada powstała w XVII wieku w Londynie, zmodernizowana w 1823 roku przez instytucję kupiecką zwaną - Klubem Bałtyckim (Baltic Club), która prowadzi obecnie największe transakcje czarterowe statków i samolotów oraz na której przedmiotem transakcji są nasiona oleiste i zboża.

BAŁTYCKA GIEŁDA TERMINOWA TYPU "FUTURES" [Baltic Futures Exchange (BFE) ] Instytucja finansowa stworzona w drodze połączenia wszystkich londynskich rynków terminowych typu "futures", które znajdują się na Giełdzie Bałtyckiej - tradycyjnym centrum transportu morskiego ładunków suchych. Obejmują : Bałtycką Giełdę Frachtów Międzynarodowych (Baltic International Freight Futures Exchange (BIFEX), Stowarzyszenie Handlu Kontraktami Terminowymi Produktów Sojowych (Soy Bean Meal Futures Association - SOMFA), Londyńską Giełdę Terminową Mięsa (London Meat Futures Exchange - LMFE), Londyńskie Stowarzyszenie Handlu Kontraktami Terminowymi Ziemniaków (London Potato Futures Association - LPFA) oraz Londyński Rynek Terminowy Zboża (London Grain Futures Market - LGFM).

BANK ROZRACHUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH [Bankl For International Settlements (BIS) : Agencja rozrachunkowa założona w 1930roku na podstawie międzynarodowej umowy, jako spółka akcyjna ,z siedzibą w Bazylei, działająca na zasadach komercyjnych (realizująca zysk), świadcząca swoje usługi dla swoich udziałowców - banków centralnych - w zakresie operacji na rynkach dewizowych i eurowalutowych. Główne funkcje banku to ;zakup, lub sprzedaż monet lub sztab złotych na swoje konto bądź na rachunek banków centralnych i dokonywania innych zleconych przez banki centralne operacji złotem, dewizami i papierami wartościowymi itp. Od 1973 roku bank działa jako agent Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej jak również zapewnia obsługę bankową pożyczek długoterminowych emitowanych od 1976 roku przez EWG na rynku kapitałowym. Zarząd Rezerwy Federalnej nie jest członkiem BIS z przyczyn technicznych, natomiast posiadanie udziały w tym banku przez USA ma miejsce za pośrednictwem banku Citibank. BIS funkcjonuje jako podstawowe forum zwyczajowo zwoływanych spotkań gubernatorów banków centralnych, w których bierze także udział starszy rangą urzędnik Banku Rezerwy Federalnej USA. Rachunki finansowe BIS są zdenominowane w złotych frankach szwajcarskich, dywidendy zaś płacone są w dolarach przeliczanych na franki szwajcarskie po kursie spot (natychmiastowa dostawa), kwotowana danego dnia w Zurichu.

BANK ŚWIATOWY (MIĘDZYNARODOWY BANK ODBUDOWY I ROZWOJU) [WorldBank (International Bank For Reconstruction And Development)] : Główna, międzynarodowa agencja zajmująca się kierowaniem funduszy (zazwyczaj średnioterminowych) o charakterze pomocy, przeznaczonych na cele związane z realizacją inwestycji kapitałowych oraz projektów inwestycyjnych dla ludności .Założona w ramach umowy zawartej w 1944 roku w Bretton Woods, która ustanowiła także Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Bank ten, m.in. kieruje przepływami prywatnych funduszy, udziela pożyczek z własnych środków, jak również gromadzi pieniądze w drodze sprzedaży obligacji na rynku światowym.

BRETTON WOODS [Bretton Woods] : Miejscowość w stanie New Hampshire w USA , w której w 1944 roku odbyła się międzynarodowa konferencja mająca na celu wypracowanie zasad powojennego ,międzynarodowego systemu finansowego i walutowego, w trakcie której powołano Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy. Utworzony system oparty został na sztywnych kursach walutowych połączonych z wykorzystywanymi, tymczasowymi ułatwieniami w zakresie finansowania w celu przezwyciężenia kryzysów. Dopuszczono również możliwość dokonania dewaluacji nierównowagi bilansu płatniczego danego kraju .W 1971 roku , w wyniku permanentnie występujących deficytów płatniczych USA, dolar amerykański przestał być wymienialny na złoto po oficjalnej wówczas cenie tzn. 35 dolarów za uncję, znosząc tym samym system walutowy z Bretton Woods , początkując erę kursów płynnych

CENTRALA DOSTAWY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W LUKSEMBIRGU [CEDEL] : Centrale de Livraison de Valeurs Mobilieres w Luksemburgu - skomputeryzowany system kliringowy (rozrachunkowy) dla euroboligacji

CENTRUM MIĘDZYAMERYKAŃSKIE POPIERANIA EKSPORTU [Inter-American Centr For Export Promotion] : Instytucja założona w 1968 roku pod patronatem Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ (UN EconomicAnd Social Council ECO-SOC] z siedzibą w Waszyngtonie, której głównym zadaniem jest rozwijanie eksportu produktów wytwarzanych w Ameryce Łacińskiej, przede wszystkim fabrykatów i półfabrykatów.

CENTRUM MIĘDZYAMERYKAŃSKIE OCHRONY INWESTYCJI [Inter-American Centre For Protection Of Investment] : Instytucja założona w1967 roku pod patronatem amerykańskiej rządowej Agencji Międzynarodowej Rozwoju z siedzibą w Nowym Jorku , która ma za zadanie wspieranie działań inwestycyjnych przedsiębiorców prywatnych w krajach Ameryki Łacińskiej. Działanie Centrum koncentruje się na przyjmowaniu zleceń na inwestycje od instytucji latynoamerykańskich, prowadzeniu negocjacji z grupami finansowymi w USA oraz pośredniczeniu w nawiązaniu kontaktów, ustalaniu warunków gwarantujących inwestorom odpowiednie zabezpieczenie.

DEPARTAMENT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INWESTYCJI [Securities And Investment Board (SIB) ] : Najważniejszy organ regulacyjny w Wielkiej Brytanii, ustanowiony na mocy Ustawy o Usługach Finansowych w 1986 roku, mający na celu nadzorowania interesów inwestycyjnych, głównie za pośrednictwem pięciu satelitarnych (podległych) organizacji samokontroli

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY [European Investment Bank (EIB) : Instytucja finansowa z siedzibą w Luksemburgu, udzielająca długoterminowych kredytów inwestycyjnych członkom UE, jak również krajom rozwijającym się z nią powiązanych. Środki na działalność kredytową czerpie emitując obligacje na rynku kapitałowym

EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY (ESW) [European Monetary System (EMS)] : Nazwa wprowadzonego w 19709 roku systemu stabilizacji kursu walut państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, u której podsatwy leży zasada ,że jakakolwiek rewaluacja czy dewaluacja waluty narodowej kraju członkowskiego EWG może następować tylko za zgodą wszystkich pozostałych jej członków. Kraje UE uwtrorzyły Mechanizm Kursu Walutowego(Exchange Rate Mechanism - ERM), który ograniczał do 2,25% maksymalne wahania w górę i w dół kurs walut członkowskich względem siebie

EUROSTAT : Urząd Statystyczny Unii Europejskiej

FEDERALNA KOMISJA HANDLU [Federal Trade Commision (FTC)] : Agencja w USA wydająca zarówno przepisy antytrustowe (antymonopolowe) jak I przepisy z dziedziny ochrony konsumentów

FEDERALNA KORPORACJA UBEZPIECZENIA DEPOZYTÓW [Federal Deposit Insurance Corp] : Instytucja założona w 1933 roku w USA ubezpieczająca rachunki w bankach komercyjnych oraz w bankach oszczędnościowych (o charakterze wspólnych funduszy), które to ubezpieczenie ma na celu zapewnić ochronę deponujących w tych bankach klientów przed ewentualnymi startami. Wszyscy członkowie Rezerwy Federalnej obowiązkowo należą do tej instytucji, która ponadto wyposażona jest we władzę nadzorczą na ubezpieczonymi bankami stanowymi, które nie są członkami Rezerwy Federalnej

FEDERALNE AGENCJE KREDYTOW [Federal Credit Agencies] : Agencje sponsorowane przez rząd USA, zapewniające kredyty różnym grupom instytucji i osób

FEDERALNE BANKI KREDYTOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH [Federal Home Loans Banks (FHLB)] : Termin ten odnosi się do 12 banków mających siedzibę w USA oraz zarządu Federalnych Banków Kredytowania Gospodarstw Domowych, które nadzorują operacje wszystkich federalnych stowarzyszeń oszczędnościow-kredytowych, a także federalnie ubezpieczonych (założonych na mocy przywileju stanowego dotyczącego stowarzyszeń oszczędnościowo-kredytowych

FEDERALNE NARDOWE STOWARZYSZENIE HIPOTECZNE [Federal National Mortage Asscociation (FNMA lub Fannie Mae)] : Korporacja sponsorowana przez rząd USA znajdująca się w 100% w posiadaniu prywatnych udziałowców, która dokonuje zakupów i sprzedaży praw do posiadania nieruchomości mieszkaniowych objętych hipoteką. Zakupy takichpraw hipotecznych finansowane są w drodze sprzedaży obligacji tej korporacji prywatnym inwestorom.

FEDERALNY BANK FINANSUJĄCY [Federal Financing Bank] : Bank otrzymujący funduesze ze Sakrbu Państwa USA przeznaczone na udzielanie pożyczek Federalnym Agencjom Kredytowym

FEDERALNY KOMITET D/S OTWARTEGO RYNKU [Federal Open Market Committee (FOMC) : Złożony z dwunastu członków komitet do spraw polityki, funkcjonujący w ramach system Rezerwy Federalnej USAm który spotyka się okresowo w celu ustalenia wytycznych Federalnej Rezerwy, którymi kieruje się sekcja operacji na otwartym rynku należąca do Banku Rezerwy Federalnej Nowego Jorku .Sekcja ta uwzględnia wspomniane wytyczne przy kupowaniu i sprzedawaniu rządowych papierów wartościowych na otwartym rynku , które to operacje stanowią środek oddziaływania na wielkość i koszt kredytu bankowego i pieniądza. Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku ustanawia również politykę odnoszącą się do operacji na rynkach dewizowych

FUNDUSZ AFRYKAŃSKI ROZWOJU [African Development Fund] : Nazwa instytucji finansowej do spraw pomocy gospodarczej w zakresie inwestycji, powołanej przez Afrykański Bank Rozwoju w 1972 roku w Abidżanie, skupiająca przedstawicieli państw afrykańskich i krajów wysokorozwiniętych

FUNDUSZ ARABSKI SPECJALNY POMOCY AFRYCE [Special Arabic Aid Fund For Africa (SAAFA) : Nazwa instytucji finansowej Arabskiego Banku Gospodarczego Rozwoju Afryki (Arab Bank For Economic Development In Africa (ABEDA) , udzielającego kredyty inwestycyjne afrykańskim krajom najsłabiej rozwiniętym na cele dziedziny infrastruktury, rozwoju rolnictwa i energetyki

FUNDUSZ ARABSKI WALUTOWY [ARABIC Monetary Found] : Nazwa instytucji utworzonej w 1975 roku z siedzibą w Aby Dabi przez arabskie banki centralne z inicjatywy Ligi Arabskiej i Organizacji Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową, której zadaniem jest wspieranie rozwoju w krajach arabskich przemysłu niezwiązanego z eksploatacją i przetwórstwem ropy naftowej.

FUNDUSZ EURPOEJSKI ROZWOJU [Euroepean Development Fund (EDF)] : Nazwa instytucji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej założonej w 1959 roku z siedzibą w Lukemburgu ,jako Fundusz Rozwoju dla Stowarzyszeń Zamorskich Krajów i Terytoriów (Development Fund For Associated Overseas Countries And Territories)

FUNDUSZ GWARANCYJNY I UKIERUNKOWANIA ROLNICTWA [European Agriculture Guidance And Guarantee Fund] : Instytucja finansowa UE mająca za zadnie unormowanie integracji produkcji rolnej państw członkowskich

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALENGO UE [UE Regional Development Fund] : Instytucja finansowa UE utworzona w celu prowadzenia wspólnej polityki antyinflacyjnej, socjalnej, gospodarczej I walutowej, z zadaniem udzielania pomocy kredytowej państwom członkowskim, w których znajudują się region zacofane gospodarczo, a zwłaszcza region o przewadze rolnictwa

FUNDUSZ SOCJALNY UE [UE European Social Fund] : Instytucja finansowa UE utworzona w celu wspierania realizacji programów socjalnych państw członkowskich

GIEŁDA HANDLOWA [Bourse De Commerce] : Potoczne określenie używane w odniesieniu do Parsykiej Giełdy Towarowej

GLASS STEAGAL : Uchwalone w USA w 1933 roku prawo zabraniające bankom komercyjnym dokonywania subskrybcji lub prowadzenia operacji handlowych w odniesieniu do papierów wartościowych, za wyjątkiem obligacji zabezpieczonych dochodami municypalnymi, posiadających charakter specjalnego przeznaczenia , a także za wyjątkiem papierów wartościowych reprezentujących dług rządu USA Banki zakwestionowały tę ustawę w latach osiemdziesiątych XX wieku, przez zaoferowanie funduszy rynku pieniężnego, usług brokerskich w dyskoncie (papierów wartościowych) oraz innych usług związanych z inwestycjami, oraz handlowymi papierami wartościowymi.

GRUPA BANKU ŚWIATOWEGO [World Bank Group] : Termin używany w odniesieniu do stowarzyszonych instytucji finansowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, którymi są - Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju , Międzynarodowe Towarzystwo Finansowe oraz Multilateralna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych

GRUPA Z CAIRNS [Cairns Group] : Nazwa określająca grupę 13 krajów uprawiających wolny handel w zakresie rolnictwa, obejmująca m.in. Argentynę, Australię, Kanadę i Nową Zelandię. Grupa ta przedstawiła odrębne plany zreformowania światowego rolnictwa niezależnie od tych jakie opracowały USA i Unia Europejska

ISLAMSKI BANK ROZWOJU [Islamic Development Bank] : Międzynarodowa instytucja finansowa założona w 1976 roku w Dżeddach w Arabii Saudyjskiej udzielająca pomocy finansowej zamierzeń rozwojowych krajów zamieszkałych przez znaczną liczbę ludności wyznania islamskiego

KAMPO [Kampo] : Nazwa Funduszu Pocztowo - Ubezpieczeniowego w Japonii ,jednego z największych inwestorów na świecie.

KARAIBSKA WSPÓLNOTA I WSPÓLNY RYNEK [Caribbean Community And Common Market (CARICOM) ] : Nazwa organizacji mieszczącej się Georgetown w Gujanie tworzącej Wspólnotę Karaibskiej złożoną z 13 członków .Wspólnota ta została założona wraz z wspólnym rynkiem w celu ustanowienia regionalnej strefy wolnego handlu

KLUB AMSTEL [Amstel Club] :Ugrupowanie instytucji finansowych z 15 krajów europejskich, której celem jest tworzenie wzajemnych udogodnień w finansowaniu handlu - szczególnie dla małych eksporterów. Oficjalna nazwa brzmi : Amstel Finance International AG

KLUB PARYSKI [Paris Club] : Nieformalnie gremium finansowe reprezetujące rządy wysoko rozwiniętych państw zachodnich, które ustala wspólne metody działania w przypadkach w których ich dłużnicy nie są zawsze w stanie wywiązać się z przyjętych na siebie zobowiązań płatniczych. Ulgi, których zastosowanie staje się wtedy konieczne (mogą to być np. ulgi w postaci restrukturyzacji zobowiązań płatniczych) , wprowadzane są życie na podstawie zaleceń Klubu Paryskiego


KOMISJA DO SPRAW HANDLU TOWAROWYMI KONTRAKTAMI NA RYNKU TERMINOWYM [Commodity Futures Trading Commision (CFTC) ] : Komisja ustanowiona przez Kongres USA w celu zarządzania wykonywaniem Aktu o Towarowych Transakcjach Handlowych na Rynku Terminowym (Futures) z roku 1974. Posiada jurysdykcję (władzę prawną) nad wszystkimi rynkami kontraktów towarowych w USA, Komisja składa się z pięciu komisarzy , z których jeden jest jej Przewodniczącym. Każdy z nich mianowany jest przez Prezydenta USA. Ich nominacje podlegają zatwierdzeniu przez Senat i pozostają niezależni od wszystkich agend rządowych

KOMISJA DO SPRAW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I OBROTU GIEŁDOWEGO [Securities And Exchange Commision (SEC) ] : W USA nazwa oficjalna instytucji ustanowionej na mocy Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1934 roku, odpowiedzialnej za wykonanie nadzoru regulacyjnego oraz za tworzenie i wydawanie zasad związanych z funkcjonowaniem wszystkich elementów składających się na rynek papierów wartościowych

KOMISJA OPERACJI GIEŁDOWYCH [Commissipon des Operations de Bourse (COB) : Nazwa oficjalnej francuskiej agencji nadzorującej przestrzeganie zasad obowiązujących przy zawieraniu transakcji na giełdzie papierów wartościowych

KOMITET DOMÓW AKCEPTUJĄCYCH [Accepting Houses Commitee] : Nazwa instytucji skupiającej 17 londyńskich banków komercyjnych. Weksle, które są na nie ciągnione mogą zostać zdyskontowane po korzystnych stawkach (dyskontowych). Komitet ten zapewnia także koordynację polityki między swoimi członkami, a Skarbem Państwa Banku Anglii

KOMITET EKONOMICZNY I SOCJALNY [Economic And Social Commitee] : Organ doradczy mianowany przez Radę Misnistrów UE , reprezentujący pracodawców oraz różne grupy interesów, z którym konsultowane są zamierzenia w dziedzinie rolnictwa, transportu , polityki socjalnej.

KOMITET KOORDYNACYJNY WIELOSTRONNEJ KONTROLI EKSPORTU [Coordinating Commitee For Multilateral Export Controls (COCOM) ] : Nazwa Komitetu założonego w 1949 roku z siedzibą w Paryżu. W skład tego Komitetu wchodziły kraje NATO (bez Islandii) oraz Japonia. Zadaniem Komitetu było opracowywanie i zestawianie list towarów posiadających znaczenie strategiczne i w związku z tym nie kwalifikujących się do sprzedaży "przez kraje członkowskie do krajów Bloku Wschodniego". Formalnie rozwiązany w 1995 roku.

KOMITET POMOCY W ROZWOJU [Development Assistance Committee (DAC)] : Komitet utworzony w ramach Orhganizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD) odpowiedzialny za promocję pomocy finansowej dla krajów rozwijających się

KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ [Committees Of Permanent Representatives To The European Comunity (COREPER) : Komitet skupiający ambasadorów krajów członkowskich będących stałymi przedstawicielami prze UE oraz ekspertów odbywających posiedzenie przynajmniej raz w tygodniu w celu dokonania przeglądu polityki UE, a także dla wynegocjowania decyzji prze przedstawieniem ich zatwierdzenia przez Radę Ministrów UE

KOMITET ZASTĘPCZY (TYMCZASOWY) [Interim Committee : Wewnętrzny organ Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który zajmuje się propozycjami reform międzynarodowego systemu walutowego. Członkostwo w tym komitecie jest odzwierciedleniem składu Zarządu Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

KOMITETY KIEROWNICZE (UE) [Mamnegement Commitee (UE)] : Grupy prowadzone przez Komisję UE , obejmujące ekspertów z narodowych ministerstw, nadzorujące wypracowanie polityki UE np. w odniesieniu do nabiału, cukru i produktów zbożowych.

KONFERENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW HANDLU I ROZWOJU [United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) : Jedna z organizacji wyspecjalizowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych założona w roku 1964 w celu promowania lepszych warunków handlu międzynarodowego dla krajów rozwijających się ,a także dla udzielenia tym krajom pomocy w podnoszeniu ich stopy życiowej. Organizacja ta stanowi również forum dla nawiązywania większości paktów i traktatów o stabilizacji cen towarów. Konferencja jest stałym organem Zgromadzenia Ogólnego ONZ , z sesjami plenarnymi co 3 lata, działająca stale przez Radę Handlu i Rozwoju utworzoną przez reprezentantów 55 państw wybranych na okres 3 lat przez Konferencję.

KONWENCJA Z LOME [Lome Convention] : Umową między UE a szeregiem krajów rozwijających się , leżących w Afryce , na Karaibach oraz w obszarze Pacyfiku. Obejmuje preferencje handlowe oraz pomoc finansową w przezwyciężaniu prawie wszystkicj problemów rozwoju przemysłu państw rozwijających się, poczynając od infrastruktury, kształcenia kadr, transferu technologii a skończywszy na aktywizacji gospodarczej określonych regionów

KORPORACJA AUTOMATYZACJI PRZEMYSŁÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH [Securities Industry Autmation Corporation (SIAC)] : Niezależna organizacja założona przez Nowojorską oraz Amerykańską Giełdę Papierów Wartościowych , jako wspólne ,podlegające im przedsiębiorstwo, mające na celu świadczenie usług w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych, rozrachunku kliringowego oraz łączności.

KORPORACJA KREDYTU TOWAROWEGO [Commodity Credit Corporation (CCC)] : Agencja rządowa USA założona w 1933 roku , odpowiedzialna za kierowanie i finansowanie głównych zadań objętych programami Departamentu Rolnictwa USA, włączając w to posunięcia wspierające ceny oraz działania dostosowawcze w dziedzinie produkcji rolnej. Organizacja ta zajmuje się również ukierunkowywaniem i finansowaniem działalności związanej z eksportem towarów rolnych, włączając w to sprzedaż na kredyt, transakcje barterowe, zapłatę za eksport oraz zagraniczną pomoc żywnościową.

KORPORACJA OCHRONY INWESTORÓW W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH [Securities Investor Protection Corporation (SIPC) : Organizacja założona w roku 1970 w USA mająca na celu ochronę klientów firm obracających papierami wartościowymi przed stratami wynikającymi z upadku finansowego takich przedsiębiorstw. Wszyscy brokerzy / dealerzy w USA zaproszeni są do uczestnictwa w tej korporacji w charakterze jej członków.

KRAJE MNIEJ ROZWINIĘTE [Less Developed Countries (LDC)] : Termin używany w odniesieniu do krajów dążących do osiagnięcia wyższego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Również ten termin jest powszechnie używany dla oznaczenia tych krajów, które nie są członkami ustanowionych ugrupowań przemysłowych takich jak OECD.

LIFFE [LIFFE] : Angielski skrót określający Londyńską Międzynarodową Giełdę Terminowych Transakcji Finansowych (typu "futures") - po angielsku London International Financial Futures Exchange.

LLOYD′S : Korporacja Lloydsa w Londynie , oraz powiązany z nią rynek ubezpieczeniowy na którym właściwie każda propozycja ubezpieczenia może zostać przyjęta do subskrypcji (ubezpieczenia)

LONDYŃSKA GIEŁDA TRANSAKCJI TERMINOWYCH TYPU "FUTURES" I OPCJI [London Futurs And Options Exchange (London FOX)] : Nowa nazwa Londyńskiej Giełdy Towarowej (London Commodity Exchane - LCE), która jest rozimym przedsiębiorstwem dla brytyjskich rynków terminowych kakao , kawy i cukru, Dostarcza ona również udogodnień handlowych dla Międzynarodowej Giełdy Ropy Naftowej (International Petroleum Exchange - IPE), mieszczącej się w Londynie, na którym prowadzony jest handel kontraktami terminowymi (typu "futures") dla dostaw oleju gazowego, surowej ropy naftowej, benzyn i ciężkich olei paliwowych

MATIF : Francuski skrót określający Paryski Rynek Terminowy Instrumentów Finansowych (typu "futures") (Marche a Terme des Instruments Financiers). W 1987 roku ogłoszono plany poddania towarowych transakcji terminowych typu "fututres" pod nadzór MATIF

MIĘDZYAMERYKAŃSKI BANK ROZWOJU [Inter-American Development Bank (IADB) : Bank założony w roku 1959 w celu dostarczania funduszy przeznaczonych na cele rozwoju krajów Ameryki Środkowej i Łacińskiej. Podobnie jak kraje tego regionu świata , również Japonia oraz znaczna liczba krajów europejskich znalazły się w gronie członków tej organizacji finansowej.

MIĘDZYNARODOWA IZBA HANDLU [Internatinal Chamber Of Commerce (ICC) ] : Instytucja mieszcząca się w Paryżu, zrzeszająca narodowe izby handlu oraz stowarzyszenia gospodarcze i bankowe z całego świata. Posiada trybunał arbitrażowy wykorzystywany do rozstrzygania międzynarodowych sporów gospodarczych

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WALUTOWA [International Monetary Conference (IMC) : Nazwa corocznie organizowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bankierów (American Banker′s Association) konferencji na tematy finansowo-monetarne z udziałem prezesów lub głównych szefów wykonawczych banków członkowskich tego stowarzyszenia

MIĘDZYNARODOWA OGRANIZACJA PRACY (MOP) [International Labour Organisation (ILO)] : Międzynarodowa organizacja o zasięgu światowym, której podstawowym celem jest inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków pracy oraz zabezpieczeń socjalnych

MIĘDZYNARODOWA TOWAROWA IZBA ROZRACHUNKOWA [International Commoditites Cleraring House (ICCH)] : Organizacja znajdująca się w posiadaniu głównych banków brytyjskich, która prowadzi rozliczenia , a także gwarantuje transakcje handlowe w finansowych kontraktach terminowych typu "futures" oraz transakcje zawierane na rynkach towarowych w Londynie, a także w kilku innych centrach finansowych mieszczących się m.in. w Australoo, Nowej Zelandii, Honk Kongu i Paryżu
MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIA DEALERÓW [Association Cambiste Internationale] : Nazwa mieszczącego się w Paryżu Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Dewizowych

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU [International Development Association (IDA)] : Afiliacja Banku Światowego zajmująca się udzielaniem kredytów na dogodnych zasadach, która pożycza środki finansowe na łatwych do spełnienia , ulgowych warunkach najbiedniejszym krajom rozwijającym się ,na cele związane z realizacją określonych projektów rozwojowych

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO FINANSOWE [International Finance Corportion (IFC) ] : Afiliacja Banku Światowego , której główna funkcja polega na udzielaniu pomocy przedsiębiorstwom prywatnym w krajach rozwijających się. Pomoc ta związana jest z mobilizowaniem krajowego i zagranicznego kapitału dla tych przedsiębiorstw, włączywszy w to kapitał własny Korporacji

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY (MFW) [International Monetary Fund (IMF) ] : Organizacja utworzona w 1945 roku na mocy porozumień w Bretton Woods, posiadająca od 1947 roku status agencji wyspecjalizowanej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do głównych jego zadań należy ułatwianie rozwoju handlu międzynarodowego, popieranie międzynarodowej współpracy w dziedzinie polityki walutowej, kształtowanie stosunków walutowych krajów członkowskich i wpływanie na stabilność walut - a ponadto- udzielanie krajom członkowskim kredytów na finansowanie deficytu bilansu płatniczego. Warunkiem uzyskania takich kredytów jest jednak spełnienie pewnych warunków oraz przejęcie zobowiązań do prowadzenia okresowej polityki gospodarczej, której kredytobiorca musi wykonać w ramach tzw. programu specjalizacyjnego. W ten sposób Fundusz pragnie wpływać na to, by kraj mający trudności z wypełnieniem zobowiązań płatniczych nie tylko finansował deficyt swego bilansu płatniczego, lecz podjął również zasadnicze reformy w dziedzinie polityki gospodarczej w celu osiągnięcia stabilizacji.

MIĘDZYNARODOWY RYNEK WALUTOWY [Internationak Monetary Market (IMM) ] : Wydzielona część Giełdy Handlowej w Chicago (Chicago Mercantile Exchange - CMI), przeznaczona do prowadzenia handlu złotem, walutami zagranicznymi oraz finansowymi kontraktami terminowymi typu "futures"

MIĘDZYNARODOWY STANDARD KLASYFIKACJI HANDLOWEJ [Standard International Trade Clasification (SITC) ] : Jednolity system prezentacji i sprawozdawczości w zakresie statystyk handlowych

MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA ROZLICZENIOWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH STANÓW ZJEDNOCZONYCH [US National Securities Clearing Corp (NSCC) ] : Instytucja finansowa założona w roku 1977 w wyniku połączenia udogodnień rozrachunkowych znajdujących się w posiadaniu Nowojorskiej i Amerykańskiej Giełdy Walutowej Narodowej Korporacji Rozrachunkowej , działającej dla Narodowego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych

NOWOJORSJA GIEŁDA TERMINOWA (TYPU "FUTURES") [New Yokr Futures Exchange (NYFE) : Giełda założona w sierpniu 1979 roku stanowiąca instytucję znajdującą się w całkowitym posiadaniu Nowojorskiej Giełdy Walutowej .

NOWOJORSKA KORPORACJA ROZLICZENIOWA TRANSAKCJI TERMINOWYCH (TYPU "FUTURES") [New York Futures Clearing Corp (NYFCC) : Instytucja finansowa założona przez Nowojorską Giełdę Terminową (typu "fututres") w celu prowadzenia operacji rozrachunkowych.


OGÓLNA UMOWA POŻYCZKI [General Arrangement Top Borrow (GAB) ] : Układ zawiązany w 1962 roku wiążący członków Grupy Dziesiątki oraz Szwajcarię (która wówczas nie była członkiem tej grupy), w ramach którego zainteresowane kraje wyraziły zgodę na udzielenie specjalnych kredytów Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu , wyrażonych w ich walutach narodowych i przeznaczonych dla członków Grupy Dziesiątki. Umowa GAB wymaga do jej uruchomienia wspólnej zgody należących do niej członków., Kredyty te mają miejsce niezależnie od normalnych źródeł kredytowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i przeznaczone są jedynie do użytku przez członka Ogólnej Umowy Pożyczki, który stoi w obliczu trudności walutowych lub płatniczych.

ORGANIZACJA DO SPRAW REGULACJI ZARZĄDZANIA INWESTYCYJNEGO [Investment Management Regulatory Organisation (IMRO)] : Instytucja działająca na terenie Wielkiej Brytanii , która ustala zasady funkcjonowania firm z branży zarządzania funduszami, oferujących dowolne usługi w zakresie zrządzania środkami finansowymi

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU [Organisation For Economic Cooperation And Development (OECD) ] : Organizacja międzynarodowa utworzona w 1961 roku dloa promocji stabilnego i trwałego wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich oraz do popierania ekspansji handlu światowego przez eliminację dyskryminacji i ograniczeń zarówno w odniesieniu do państw członkowskich i innych krajów świata, a także oddziaływanie na wewnętrzną stabilizację gospodarczą, udzielanie pomocy technicznej i kapitałowej krajom rozwijającym się pod względem gospodarczym. Ponadto organizacja ta w pewnym zakresie spełnia rolę koordynacyjną w odniesieniu do europejskich ugrupowań gospoadarczych oraz łączy interesy krajów Europy Zachodniej z interesami innych krajów najbardziej rozwiniętych gospodarczych .Siedziba organizacji mieści się w Paryżu.

PAKT ANDYJSKI [Andean Pact] : Nazwa organizacji gospodarczej z siedzibą w Limie, zrzeszającej 5 państw Ameryki Południowej ,mającej na celu ustanowienie strefy wolnego handlu oraz osiągnięcie komplementarnych (uzupełniających się) przemysłów krajów członkowskich. Członkami Paktu są :Wenezuela, Kolumbia ,Ekwador, Peru oraz Boliwia. Kraje te założyły w 1978 roku Andyjski Fundusz Rezerw z siedziba w Bogocie i mający na celu udzielenie im pomocy w przezwyciężaniu problemów bilansu płatniczego. W roku 1988 kraje członkowskie Paktu postanowiły otworzyć fundusz dla innych krajów tego kontynentu i przekształcić go w Południowo-Amerykański Fundusz Rezerwy (Latin Amercian Reserve Found)

PARLAMENT EUROPEJSKI [European Parliment] : Zgromadzenei 518 deputowanych będących przedstawicielami krajów członkowskich UE, wybieranych w sposób bezpośredni. W większości poruszanych kwestii jego rola posiada czysto doradczy (konsultacyjny) charakter. Zasadniczym wyjątkiem jest budżet, w którym to przypadku Parlament Europejski dzieli uprawnienia do podejmowania decyzji z Radą Ministrów. Jest również jedynym organem , który może rozwiązywać Komisję Wykonawczą Unii Europejskiej

POŁUDNIOWO-AMERYKAŃSKA FEDERACJA BANKOWA [Latin American Banking Federation (FELABAN)] : Organizacja finansowa mieszcząca się w Bogocie, zrzeszająca w swoich szeregach stowarzyszenia bankowe krajów Ameryki Południowej

POŁUDNIOWO-AMERYKAŃSKA KOMISJA GOSPODARCZA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH [UN Latin Amercian Economic Commission(ECLA)] : Organizacja znajdująca się w Santiago przygotowująca opracowania, a także prowadząca badania na temat tego regionu świata

POŁUDNIOWO-AMERYKAŃSKI INSTYTUT RUNKÓW KAPITAŁOWYCH [Latin American Capital Markets Institute (LACPI) : Organizacja mieszcząca się Caracas, utworzona w celu koordynacji przepływu informacji na temat rozwoju rynków kapitałowych w tym regionie świata

POŁUDNIOWO-AMERYKAŃSKI SYSTEM GOSPODARCZY [Latin American Economic System (SELA) ] : Organizacja mieszcząca się Caracas , która koordynuje politykę gospodarczą w tym regionie świata, a także organizuje współpracę w zakresie technologii produkcji żywności itp

POŁUDNIOWO-AMERYKAŃSKI ZWIĄZEK (TOWARZYSTWO) INTEGREACYJNE [Latin American Integration Association (ALADI)] : Organizacja gospodarcza z siedzibą w Montevideo. Posiada 11-tu członków. Celem stowarzyszenia jest ustanawianie wzajemnych udogodnień handlowych w tym regionie świata

POROZUMIENIE "WIELOWŁÓKNOWE" [Multi-Fibre Arrangement (MFA)] : Porozumienie zawarte w 1973 roku pod auspicjami Układu Ogólnego w Sprawie Cen i Nandlu (GATT) w Genewie, ustanawiająca reguły dla międzynarodowego handlu produktami tekstylnymi z wełny, bawełny oraz włókien sztucznych

POROZUMIENIE SMITHSONOWSKIE [Smithsonian Agreement] : Porozumienie zawarte 18 grudnia 1971 roku przez Grupę Dziesiątki na temat zasadniczych korekt parytetów. Porozumienie obejmowało : dewaluację dolara amerykańskiego w stosunku do złota, rozszerzenie wstęg parytetowych z 1 procenta do 2,25 procent po obu stronach parytetu (tzw. rozszerzenie węża walutowego z 1% do 2,25% wahań w dół lub w górę w stosunku do kursu parytetowego) oraz zawieszenie 10-cio procentowych narzutów importowych na towary wysyłane do USA

POROZUMIENIE Z JAMAJKI [Jamaica Agreement] : Spotkanei Komitetu Tymczasowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 1976 roku, w którego wyniku zniesiono oficjalną cenę złota , a także ustanowiono nowe reguły i wskazania odnoszące się do reżimu kursu walutowego, przechodząc od systemu kursów sztywnych (na którym oparte były do tego czasu reguły funkcjonowania MFW do modelu, który dopuszczał elastyczność kursów walutowych

PRAWA NIEBIEKSIEGO NIEBA [Blue Sky Laws] : Termin odnoszący się do uchwalonego w USA prawa stanowego mającego na celu ochronę obywateli przed oszustwami występującymi na rynku papierów wartościowych

PROGRAM WSPIERANIA EKSPORTU [Export Enhancement Program (EEP)] : Amerykański program ustanowiony na początku 1985 roku, pozwalający eksporterom w USA na sprzedawanie amerykańskich produktów zagranicznym klientom po cenach rynku światowego .

PRZEPIS A [Regulation A] :
1.Postanowienie Komisji do spraw Papierów Wartościowych i Obrotu Papierami Wartościowymi w USA podjęte dla uproszczonej rejestracji małych emisji papierów wartościowych.
2.Oświadczenie Zarządu Rezerwy Federalnej USA na temat sposobów i środków, w których ramach banki Rezerwy Federalnej udzielają kredytów bankom członkowskim w tym systemie, a także pozostałym bankom w drodze zastosowania mechanizmu nazywanego "oknem dyskontowym"

PRZEPIS G [Regualtion G] : Przepis podjęty przez Zarząd Rezerwy Federalnej stanowiący regulację prawną w odniesieniu do pożyczkodawców, innych niż banki komercyjne, brokerzy czy dealerzy, którzy w trakcie normalnego toku prowadzonych interesów, udzielają kredytu osobom fizycznym, umożliwiającego im zakup lub sfinansowania papierów wartościowych

PRZEPIS M [Regulation M] : Przepis ustanowiony w 1981 roku , dający Zarządowi Rezerwy Federalnej kompetencje do dokonywania prawnego uregulowania transakcji dzierżawy konsumpcyjnej (leasing konsumpcyjny)

PRZEPIS Q [Regulation Q] : Przepis uprawniający Federalną Rezerwę USA do narzucania pułapów stóp procentowych na certyfikaty depozytowe oraz wszystkie depozyty terminowe. Pomimo ,że obowiązywanie tego przepisu wygasło w 1986 roku, to zakaz płacenia odsetek od depozytów na żądanie pozostaje w mocy

PRZEPIS T [Regulation T] : Przepis Rezerwy federalnej USA ograniczający kwotę kredytu, który może być udostępniany przez brokerów i dealerów klientom w celu dokonania zakupu papierów wartościowych lub dla wywiązania się z wymogów utrzymywania marży.

PRZEPIS U [Regulation U] : Przepis Rezerwy Federalnej USA określający wielkość kredytu, jaki może zostać udostępniony przez bank jego klientom poszukującym możliwości zakupu papierów wartościowych

PULA ZŁOTA (ZŁOTY POOL) [Gold Pool] : Umowa zawarta w roku 1961 między bankami centralnymi Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Włoch ,Holandii ,Niemiec Zachodnich ,Szwajcarki oraz USA, która miała przynieść w zamierzeniu ustabilizowanie ceny złota blisko jego ówczesnego parytetu wynoszącego 35 dolarów amerykańskich za uncję. Układ ten został zerwany w roku 1968, po tym jak Francja zrzekła się swego członkowstwa w roku 1967.

RZĄDOWE NARODOWE STOWARZYSZENIE HIPOTECZNE [Government National Mortage Assciciation (GNMA)] : Organizacja założona w roku 1968 w USA w celu przejęcia niektórych funkcji Federalnego Narodowego Stowarzyszenia Hipotecznego. Papiery wartościowe emitowane przez GNMA są oparte o fundusze hipoteczne posiadające gwarancję rządu USA, stanowiąc przedmiot handlu na aktywnym rynku wtórnym

SKONSOLIDOWANY SYSTEM KWOTOWAŃ [Consolidated Quotation System (CQS)] :Funkcjonujący w USA elektroniczny system zbierania i rozpowszechniania aktualnych kwotowań ofert zakupu i ofert sprzedaży. W systemie tym zbierane są kwotowania ze wszystkich rynków i wysyłane informacje do wszystkich centrów finansowych, w których są zarejestrowane akcje (udziały) stanowiące przedmiot handlu

STABEX : Nazwa programu UE funkcjonującego w ramach Konwencji z Lome, którego celem jest udzielenie pomocy krajom rozwijającym się w drodze stabilizowania dochodów z eksportu towarów tzn. w formie subwencji udzielanej przez UE tym krajom, których dochody z takiego tytułu spadną poniżej pewnego , określonego poziomu.

STOWARZYSZENIE BROKERÓW I DEALERÓW RYNKU "FUTURES" [Association Of Futures Brokers And Dealers (AFBD) : Organizacja ponosząca szczególną odpowiedzialność za regulowanie (tzn. ustalanie zasad działania i wydawanie norm prawnych) funkcjonującego w Wielkiej Brytanii w ramach Ustawy o Usługach Finansowych rynku transakcji terminowych "futures" oraz opcji

STOWARZYSZENIE DO SPRAW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH [The Securities Association (TSA)] : Organizacja zajmująca się regulowaniem zasad funkcjonowania Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz międzynarodowych zasad handlowych w zakresie zawierania transakcji na rynkach obligacji.

STOWARZYSZENIE KONTROLNE POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH MENADŻERÓW I BROKERÓW [Finanacial Intermediaries, Managers And Broker Regulatory Association (FIMBRA) : Organizacja w Wielkiej Brytanii , kontrolująca niezależnych doradców do spraw inwestycji finansowych, takich jak pośrednicy (brokerzy) ubezpieczeniowi , którzy m.in. sprzedają polisy ubezpieczeniowe na życie , łącząc je z akcjami

STOWARZYSZENIE NARODÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJII [Association Of South East Asian Nations (ASEAN) : Organizacja założona w 196 roku z siedzibą w Dżakarcie. Zadaniem tej organizacji jest popieranie współpracy ekonomicznej i kulturalnej krajów członkowskich

STOWARZYSZENIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE [Savings And Loan Association (S And L) : Instytucja w USA ,założona w wyniku otrzymania przywileju rządowego , bądź stanowego, utrzymująca depozyty oszczędnościowe ludności. Podstawą jej funkcjonowania jest udostępnianie środków finansowych przemysłowi mieszkaniowemu w formie prowadzenia domowej hipoteki.

STOWARZYSZEDNIE UBEZPIECZENIA KREDYTU ZAGRANICZNEGO [Foreign Credit Insurance Association (FCIA) : Korporacja w USA znajdująca się w posiadaniu towarzystw (firm) ubezpieczeniowych świadczących usługi w zakresie ubezpieczeń kredytów eksportowych

SYSTEM REZERWY FEDERALNEJ [Federal Reserve System] : System bankowości centralnej Stanów Zjednoczonych (znany także pod skrótem "FED") obejmujący 12 banków Rezerwy Federalnej, które sprawują kontrolę nad 12 okręgami (dystryktami) znajdującymi się pod Zarządem Rezerwy Federalnej mającej siedzibę w Waszyngtonie. Członkostwo w systemie jest obowiązkowe dla banków założonych na mocy przywileju założycielskiego udzielonego przez Kontrolera Walutowego USA, natomiast jest ono dobrowolne dla banków, które otrzymały taki przywilej od założyciel stanowych. Banki tworzące System Rezerwy Federalnej mieszczą się w następujących miejscowościach : Boston, Nowy Jork, Philadelphia, Cleveland , Richmond , Atlantam Chicago, St. Louis, Dllasa, Minneapolis, Kansas City oraz San Francisco.

SYSTEM ZAUTOMATYZOWANYCH KWOTOWAŃ KRAJOWEGO ZRZESZENIA DEALERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH [National Association Of Securities Dealers Automated Quotations System (NASDAQ - System) ] : Skomputeryzowany system kwotowania cen na papiery wartościowe , które stanowią przedmiot handlu w USa na rynku "offer the counter" (tzn. na rynku pozagiełdowym), jak również wielu papierów zarejestrowanych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE). Znajduje się w posiadaniu oraz poddany jest obsłudze Krajowego Zrzeszenia Dealerów Papierów Wartościowych - instytucji posiadającej charakter organizacji samokontroli rynkowej

TALISMAN : Słowo stworzone z pierwszych liter nazwy systemu : TRANSFER ACCOUNTING, LODDING for INVESTORS and STOCK MANAGEMENT for JOBBER - - czyli KSIĘGOWANIE TRANSFERU I SKŁADANIE w DEPOZYT dla INWESTORÓW oraz KSIĘGOWANIE UDZIAŁAMI I AKCJAMI dla MAKLERÓW GIEŁDOWYCH. Termin odnosi się do skomputeryzowanego systemu rozrachunkowego Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych

TOKIJKA GIEŁDA TOWARÓW DLA PRZEMYSŁU [Tokyo Commodity Exchange For Industy (TECOM) ] : Nazwa giełdy mającej siedzibę w Tokio, która prowadzi handel kontraktami na dostawę złota, srebra ,platyny, kauczuku oraz przędzy bawełnianej.

TOWAROWA GIEŁDA HANDLOWA W CHICAGO [Chicago Mercantile Exchange (CME) ] : Główna giełda towarowa dla transakcji terminowych (typu "futures") odnoszących siędo zwierząt hodowlanych oraz instrumentów finansowych. Znana także pod skróconą nazwą "Merc". Na rynkach surowców energetycznych termin "Merc" odnosi się do Nowojorskiej Giełdy Handlowej, na której prowadzony jest handel kontraktami terminowymi "futures" na olej opałowy i benzynę

TRAKTAT RZYMSKI [Treaty Of Rome] : Nazwa traktatu założycielskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej podpisanego w dniu 25 marca 1957 roku przez sześć państw członków założycieli , w celu ustanowienia z dniem 1-ego stycznia 1958 roku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

UKŁAD OGÓLNE W SPRAWIE CEŁ I HANDLU [General Agreement Of Tariffs And Trade (GATT) ] : Instytucja złożona w roku 1948 w Genewie stanowiąca ramy prawne oraz forum negocjacji dla międzynarodowych stosunków handlowych. Celem jej jest minimalizowanie barier handlowych głównie przez eliminowanie ograniczeń ilościowych oraz zmniejszenie taryf celnych

UKŁAD Z HOTELU PLAZA [Plaza Accord] : Porozumienie osiągnięte we wreśniu 1958 roku przez Grupę Piątki (G-5), mające na celu obniżenie wartości dolara. Spotkanie to odbyło się w nowojorskim hotelu "Plaza"

UKŁAD Z LOURDE [Lourde Accord] : Porozumienie na temat stabilności walutowej osiągnięte w Paryżu w lutym 1987 roku przez ministrów finansów z krajów Grupy Piątki oraz Kanady. Ukłąd ten wzywał do podjęcia działań mających na celu powstrzymanie spadku dolara oraz zawierał szczegółowy scenariusz posunięć gospodarczych zadeklarowanych przez każdego z uczestników układu zmierzających do ponownego ustanowienia zbilansowanego handlu oraz nieinflacyjnego wzrostu gospodarczego.

USTAWA GRAMMA - RUDMANA I HOLLINGSA [Gramm - Rudman - Hollings Act] : Obowiązująca w USA ustawa, której nazwa pochodzi od nazwisk jej inicjatorów w Senacie, dwóch republikańskich , jednego demokraty. Ustawa ta ustanawia szereg wymagań, których realizacja ma doprowadzić do stopniowej redukcji federalnego deficytu budżetowego ,aż do osiągnięcia w 1991 roku stanu budżetu zbilansowanego

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI "NA SKRAJU" [Edge Act] : Termin odnoszący się do amerykańskiej ustawy z 1919 roku, zezwalającej bankom w USA na tworzenie podległych im oddziałów (w których banki te posiadają więcej niż 50 procent udziałów) dla prowadzenia interesów na terenie USA o charakterze bankowości międzynarodowej. Oddziały takie mogą prowadzić działalność poza obszarem stanu , w którym umiejscowiony jest jego bank macierzysty

USTAWA TAFTA - HARTLEYA [Taft - Hartley Act] : W USA podstawowy akt prawny regulujący stosunki między pracownikami a kadrą kierowniczą, wyposażający rząd w znaczne uprawnienia i kompetencje, w celu zapobiegania konfliktom z pracownikami oraz ich rozwiązywania, Uprawnienia te obejmują m.in. możliwość narzucania okresów "wyciszania" konfliktów trwających zazwyczaj 90 dni, a także określanie procedur negocjacji zbiorowych

USTAWY ANTYTRUSTOWE (USTAWY ANTYMONOPOLOWE) [Anti -Trust Laws] : Federalne przepisy prawne USA mające na celu zapobieganie monopolom oraz ograniczeniom w prowadzeniu działalności handlowej

WSPÓLNY FUNDUSZ [Common Fund] : Termin odnoszący się do wspólnego funduszu towarowego UNCTAD. Wynegocjowany w 1980 roku, fundusz ten był pierwotnie pomyślany jaki centralna pula finansowania, z której można byłoby dokonywać ciągnień w ramach międzynarodowych uzgodnień (umów) towarowych , w celu udzielania pomocy w utrzymywaniu stabilnych poziomów cen dzięki operacjom wykorzystującym zapasy buforowe

YUCHO [Yucho] : Nazwa Pocztowego Funduszu Oszczędnościowego w Japonii, jednego z największych inwestorów na świecie

ZAUTOMATYZOWANY SERWIS KWOTOWAŃ BRYTYJSKIEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH [Britains Stock Exchange Automated Quotation Service (SEAQ) : Elektroniczny system brytyjskiej giełdy (rynku) papierów wartościowych służących do zawierania transakcji , polegający na wyświetlaniu na ekranie monitora (wszystkim użytkownikom tego systemu) cen kupna i sprzedaży oferowanych papierów wartościowych

ZARZĄD GIEŁDY TRANSAKCJI OPCJAMI W CHICAGO [Chickago Borad Options Exchange (CBOE) : Zarząd Giełdy Transakcji Opcjami w Chicago, afiliacja Zarządu Handlu w Chicago. Giełda ta sama o sobie głosi ,że jest pierwszą i największą na świecie giełdą transakcji opcjami papierów wartościowych

ZARZĄD HANDLU W CHICAGO [Chicago Board Of Trade (CBOT) ] : Główna giełda dla prowadzenia handle obejmującego finansowe transakcje terminowe typu "futures" i opcje, rolne transakcje terminowe "futures" odnoszące się do indeksu akcji

ZRZESZENIE DEALERÓW OBLIGACJI MIĘDZYNARODOWYCH [Association Of International Bond Dealers (AIBD)] : Organizacja mieszcząca się z Zurychu i stanowiąca sama dla siebie przepisy i reguły działania. Reprezentuje pierwotny i wtórny rynek euroobligacji

ZWIĄZEK BERNEŃSKI [Berne Union] : Termin określający instytucję , której pełna nazwa brzmi : Międzynarodowy Związek Ubezpieczenia Inwestycji (International Union Of Credit And Investment Insurers], utworzonej w 1934 roku w celu badania technik ubezpieczenia kredytu eksportowego